บริการทนายความโนตารี พับลิค (Notary Public) Notary Public Onsite Service ทนายความโนตารี พับลิค ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168 รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ Find a Notary Public in Nong Bua Lam Phu Thailand outside service anywhere anytime as you requested please call us 083-2494999 Line ID: @NYC168 บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public

Picture

บริการทนายความโนตารี พับลิค (Notary Public)
Notary Public Onsite Service 
ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168 

Picture
ทนายความโนตารี พับลิค รับรองเอกสาร รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองคำแปล รับรองเอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศFind a Notary Public in Nong Bua Lam Phu Thailand outside service anywhere anytime as you requested please call us 083-2494999 Line ID: @NYC168 บริการด้านรับรองเอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168 1. รับรองเอกสารเพื่อบังคับใช้ในอีกประเทศหนึ่ง เพื่อใช้ในต่างประเทศ

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 2. รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ Affidavit of support /Sponser Notarization

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 3. รับรองสำเนาเอกสาร Certified true copy

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 4. รับรองสถานะการเงิน Statement Notarization

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 5. รับรองคำแปล แปลเอกสาร Certified true translation

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 6. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล กรรมการนิติบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนSignature Notarization and Legalization

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 7. รับรองข้อเท็จจริง Marine protest Notary Public

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 8. รับรองความมีอยู่จริงของเอกสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 9. รับรองการทำสัญญาระหว่างเอกชน Contract Agreement Notary Public

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 10. รับรองคำสาบาน Applicant Declaration

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 11. รับรองคำให้การ Declaration Notary Public

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 12. รับรองหนังสืออนุญาตจากผู้ปกครอง Letter of Authorization for Travel / Custodianship declaration-Parents / Guardians Notary Public

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 13. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 14. อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนดอัตราค่าบริการ Notary Public 's Fee

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 15. รับรองเอกสารโนตารี พับลิค

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 16. รับรองลายมือชื่อ

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168รับรองลายมือชื่อ notarized-legalized ต่อกรมกงสุลและนิติกรณ์ไทย
รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัทมหาชน
E-mail : nyc@outlook.co.th (สนใจสอบถามอัตราค่าบริการ ได้ที่ 083-2494999 Line ID : @NYC168)

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


โนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ โนตาเรียล เซอร์วิส แอทโทนี่ (Notarial Services Attorney)ในประเทศไทย คืออะไร     Notary Public หรือ Notarial services Attorney ในต่างประเทศหมายถึง บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากทางราชการของประเทศนั้นๆ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ มีหน้าที่ในการจัดทำสัญญา รับรองลายมือชื่อในเอกสาร ลงชื่อในฐานะเป็นพยานใน เอกสาร รับรองเอกสารนั้นๆ ว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับ ให้ทำคำสาบาน หรือทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้และตามหลักปฏิบัติของประเทศนั้นๆ ส่วนมากเอกสารเหล่านั้นจะนำไปใช้ในต่างปรเทศ หรือสถานฑูตประจำประเทศไทย      

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


ในประเทศไทยทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความ และได้รับอนุญาตให้ทำรับรองลายมือชื่อ และเอกสารจากสภาทนายความ เป็นผู้ทำหน้าที่ Notary Public หรือ Notarial services Attorney โดยสภาทนายความ (The Lawyers council Of Thailand)ได้ออกข้อบังคับสภาทนายความ ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร พ.ศ. 2551 และระเบียบว่าด้วยการขึ้นทะเบียนทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร พ.ศ. 2552 พร้อมกับเปิดอบรมหลักสูตรทนายความ ผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร ให้แก่ทนายความเพื่อเป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อ และเอกสาร

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


หน้าที่ของ Notary Public หรือ Notarial services Attorney ดังนี้
 • รับรองลายมือชื่อในเอกสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองคำแปลเอกสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองข้อเท็จจริง

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองสำเนาเอกสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองความมีอยู่ของเอกสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • จัดทำคำสาบาน

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • จัดทำบันทึกคำให้การ

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • ทำคำคัดค้านตราสาร

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • รับรองตัวบุคคล

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

 • ทำหน้าที่อื่นที่กฎหมายกำหนด     

  ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


การปฎิบัติหน้าที่ของทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารตามแนวทางสภาทนายความ มีดังนี้ ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องไม่เลือกปฎิบัติ ปฎิบัติหน้าที่ได้เพียงในฐานะพยานรู้เห็นข้อเท็จจริงเท่านั้น การรับรองลายมือชื่อต้องให้ผู้ลงลายมือ ชื่อมาแสดงตัวต่อหน้า และต้องตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันตัวบุคคล ทนายความผู้ทำคำรับรองต้องให้ความสำคัญแก่ข้อเท็จจริงและเอกสาร ที่ตรวจสอบยิ่งกว่าวิญญูชนทั่วไป และต้องไม่เปิดเผยข้อมูล หรือความลับที่ตนได้รับมาเนื่องจากการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ทำคำรับรอง     ดังนั้น การรับรองลายมือชื่อ หรือรับรองเอกสาร หรือจัดทำเอกสารคำรับรองเพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ จึงต้องทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และหน้าที่ของNotary Public หรือ Notarial Services Attorney จึงจะได้ประโยชน์ ตามความต้องการของผู้รับการรับรอง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ from Wikipedia, the free encyclopedia A notary public (or notary or public notary) is a public officer constituted by law to serve the public in non-contentious matters usually concerned with estates, deeds, powers-of-attorney, and foreign and international business. A notary's main functions are to administeroaths and affirmations, take affidavits and statutory declarations,witness and authenticate the execution of certain classes of documents, take acknowledgments of deeds and other conveyances, protest notes and bills of exchange, provide notice of foreign drafts, prepare marine protests in cases of damage, provide exemplifications and notarial copies, and perform certain other official acts depending on thejurisdiction.[1] Any such act is known as a notarization. The term notary public only refers to common-law notaries and should not be confused with civil-law notaries. With the exceptions of Louisiana, Puerto Rico, Quebec, whose private law is based on civil law, and British Columbia, whose notarial tradition stems from scrivener notary practice, a notary public in the rest of the United States and most of Canada has powers that are far more limited than those of civil-law or other common-law notaries, both of whom are qualified lawyers admitted to the bar: such notaries may be referred to as notaries-at-law or lawyer notaries. Therefore, at common law, notarial service is distinct from the practice of law, and giving legal advice and preparing legal instruments is forbidden to lay notaries. 

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


Picture
Picture
​Welcome to NYC Notary Service!

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


How can our Notary help you?

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


Our Notary Service Attorneys, who can speak English fluently, provide notarize services for many kinds of documents.

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

Our fee is reasonable and fixed at 1,20 baht per each signature.
To save the time of our clients, we offer delivery services.
In the BTS or MRT routes, center of Bangkok, the delivery is free of charge.

For Individuals

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168


Our Notary Service Attorneys can notarize all types of personal documents for use abroad. The most frequently notarized documents are:

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168For Business

Our Notary Notarize all types of corporate or business documents, including:

Notary ServicesWhat services does a Notary Service Attorney provide?
A Notary, or Notary Service attorney, can notarize or witness most documents. You will often require the services of a Notary when you have documents which are needed to be used abroad. The Notary‘s signature and stamp will certify your documents in that country that any relevant checks have been carried out and properly signed. Notarization is often necessary and required especially by both government and private sector such as bank, school, embassy, or private company. Thai Notary Service attorney are given the authority to operate as a Notary Services Attorney in Thailand by the Lawyers Council of Thailand. Hence, no matter what nationality you are, when you required to attest documents or the authentication of signature to use in a foreign jurisdiction, we are always able to assist you.

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168Our Notary Service Attorneys can notarize all types of personal documents for use abroad. The most frequently notarize documents;

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

We notarize all types of corporate or business documents, including:
NOTE!Notary or Notary Public is an official who is licensed by the State to perform as the authentication of signatures or documents, and the witnessing of affidavits or statements of persons under oath. In most countries, notarization of a document is important as the act of notarization itself creates a guarantee on the authenticity of the document, or to the act of the signatories to the instrument. As Thailand is not a signatory to the Hague Convention on Legalization of Foreign Public Documents yet, there is no Notary Public in Thailand. However, there is a Notary Services Attorney to notarize documents in Thailand (given the authority by the Lawyers Council of Thailand which regulates the practice of Notary services in the State). In some cases, the documents might required to have the notarized document authenticated or legalized further at the Embassy of the country to which the document is to be presented. Notary Services At the Embassy In case you have documents  that need to be used in others country, you might need to use the notary services from that embassy. Additionally, you might need to use your own embassy services. Please make sure with your embassy or your lawyer in your country before.

ในจังหวัด หนองบัวลำภู โทร.083-2494999 Line ID: @NYC168

Picture
Picture

0 ความคิดเห็น