NYC Translation Service สถาบันรับแปลเอกสารทุกภาษา รับยื่นวีซ่าทั่วโลก ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , Call Center : 0832494999 Line ID: @NYC168

NYC VISA&TRANSLATION SERVICE 
ศูนย์บริการรับแปลทุกภาษาทั่วโลกบริการ รับแปลเอกสาร
​และบริการด้านภาษาอื่นๆ ครบวงจร​
ศูนย์แปลภาษา และ แปลเอกสาร NYC Visa&Translation แหล่งรวมนักแปลเอกสาร มืออาชีพ เปี่ยมประสบการณ์จาก หลายสาขา เราคือผู้รับจ้างแปลเอกสารตัวจริง เสียงจริง พิสูจน์ความแตกต่างวันนี้ ศูนย์การแปลภาษาของเรา รับแปลเอกสารและ รับรองเอกสารสำคัญ ทุกประเภท ทุกภาษา บริการ รับแปลเอกสาร ของศูนย์การแปล NYC Visa&Translationครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานที่ให้บริการแปลเอกสารของเรา อยูในทำเลที่ดี มีสาขารับส่งงานหลากหลาย ตามความสะดวกของลูกค้า เราทำงานแปลเป็นอาชีพ ไม่ทำธุรกิจอื่น แล้วเสริมด้วยบริการแปล ทำให้ดูแลลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด ติดต่อเราได้ ศูนย์รับแปลภาษาของเรายินดีให้คำปรึกษา แหล่งลูกค้าใหม่ที่ มากที่สุดของศูนย์ รับแปลภาษา NYC Visa&Translation มาจากลูกค้าเก่า บอกต่อกันมา (Word of Mouth) นักแปลประจำทำงาน ร่วมกับเราด้วยรอยยิ้ม มีประสบการณ์ ตั้งใจ และ รับผิดชอบในงานที่ทำ ติดต่อ ศูนย์การแปลเอกสาร NYC Visa&Translation วันนี้ เพื่อสอบถามรายละเอียดก่อนนะครับ

​ทีมงาน แปลเอกสาร ของเรา ทีมงาน แปลเอกสาร ของเรา เป็นผู้มีประสบการณ์ในสาขาวิชาต่างๆ และมีความเชี่ยวชาญในงาน แปลเอกสาร แปลภาษา อย่างแท้จริง ซึ่งแต่ละท่านล้วนแล้วแต่เป็นนัก แปลเอกสาร แปลภาษา มืออาชีพพร้อมที่จะให้บริการคุณตลอดเวลาแม้ในเวลาเร่งด่วน เราพร้อมที่จะให้บริการ ไม่ว่าคุณจะเป็นเพียงบุคคลธรรมดา บริษัทขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ หรือ หน่วยงานราชการต่างๆ
เราบริการ แปลเอกสาร แปลภาษา ทุกประเภท โดยนักแปลมืออาชีพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ  เช่น
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ราชการ ได้แก่ สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบีัยนหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ เป็นต้น
 • แปลเอกสาร แปลภาษา จดทะเบียนบริษัท ได้แก่ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณฑ์สนธิ ข้อบังคับบริษัท รายงานการประชุม เป็นต้น  
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ทางธุรกิจ           
 • แปลเอกสาร แปลภาษา สิทธิบัตร
 • แปลเอกสาร แปลภาษา คู่มือบริษัท          
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ด้านโฆษณา
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • แปลเอกสาร แปลภาษา แคตตาล๊อกสินค้า   
 • แปลเอกสาร แปลภาษา สัญญา
 • แปลเอกสาร แปลภาษา งบการเงิน           
 • แปลเอกสาร แปลภาษา กฎหมาย
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ด้านวิศวกรรม        
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • แปลเอกสาร แปลภาษา เนื้อหาข่าว           
 • แปลเอกสาร แปลภาษา จดหมาย
 • แปลเอกสาร แปลภาษา บทความ             
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ตำรา
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • แปลเอกสาร แปลภาษา วิทยานิพนธ์          
 • แปลเอกสาร แปลภาษา งานวิจัย
 • แปลเอกสาร แปลภาษา เว็บไซต์              
 • แปลเอกสาร แปลภาษา เนื้อหาอีเมล
 • แปลเอกสาร แปลภาษา สื่อสิ่งพิมพ์            
 • แปลเอกสาร แปลภาษา บทภาพยนตร์
 • แปลเอกสาร แปลภาษา บทสารคดี            
 • แปลเอกสาร แปลภาษา ฯลฯ

การแปลสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด อย่างกว้างๆ ดังนี้

1. การแปลตรงตัว (literal translation) – หรือการแปลตามตัวอักษร เป็นการแปลโดยพยายามคงความหมายและโครงสร้างของต้นฉบับไว้มากที่สุด มุ่งความถูกต้องแม่นยําเป็นหลัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง (Structure) และการใช้คําบ้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการใช้ภาษาของภาษาฉบับแปล  การแปลลักษณะนี้ใช้ในกลุ่มนักวิชาการหรือกลุ่มเฉพาะอาชีพที่ต้องการความถูกต้องของ สาระข้อเท็จจริง เพื่อจุดประสงค์ในด้านการศึกษาค้นคว้าหรือการนําไปปฏิบัติ เช่น การแปลฉลากยา ขั้นตอนการทดลอง คู่มือปฏิบัติการเป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ รายงาน และเอกสารราชการต่างๆก็ใช้วิธีการแปลแบบตรงตัวเช่นกัน

​2. การแปลสรุปความ หรือเอาความ (non-literal translation) – การแปลลักษณะนี้ ไม่ได้มุ่งรักษาโครงสร้าง ตามความหมายหรือรูปแบบของต้นฉบับอย่างเคร่งครัด มีการโยกย้ายขยายความหรือตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงรูปคําหรือไวยากรณ์ได้ การแปลลักษณะนี้นิยมใช้กับเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องรักษาความถูกต้องแน่นอนของต้นฉบับ การแปลลักษณะนี้ใช้ในสื่อมวลชนทุกประเภทโดยเฉพาะเพื่อความบันเทิงผู้แปลอาจอ่านจบทีละย่อหน้า ทําความเข้าใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุ่งหมายของผู้เขียนและสิ่งที่ละไว้ในฐานที่เข้าใจ เมื่อสรุปเนื้อหาหลักของต้นฉบับแล้วจึงถ่ายทอดออกมาโดยเรียบเรียบใหม่ การแปลลักษณะนี้เป็นการแปลที่นิยมแพร่หลาย ตัวอย่างของการแปลลักษณะนี้ คือ การแปลนวนิยายเรื่องสั้น นิทาน บทวิทยุ โทรทัศน์

ลักษณะของภาษาในงานแปลที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
 1. มีความชัดเจน คือเป็นภาษาที่มีลักษณะกระชับ ไม่ใช้คําที่ไม่จําเป็น รูปประโยคควรเป็นประโยคสั้นๆ หลีกเลี่ยงโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน สลับที่ ใช้ข้อความที่แสดงความคิดได้แจ่มแจ้ง เช่น ประโยคเดียวแสดงความคิดเดียว ไม่กํากวมหรือชวนให้ตีความได้หลายแง่หลายมุม
 2. มีความเหมาะสม ผู้แปลต้องเลือกใช้ลีลาการเขียนให้สอดคล้องกับลักษณะของเรื่องที่จะแปล เช่น ถ้าแปลนวนิยายก็อาจใช้สำนวนโวหารเหมาะๆ ให้เกิดภาพพจน์ได้ แต่ถ้าแปลงานด้านกฎหมายหรือการแพทย์ต้องใช้ศัพท์เฉพาะและลีลาการเขียนที่สั้นๆ ไม่ใช้คําหรูหราหรือสํานวนอ้อมค้อมแต่อย่างใด
 3. มีความเรียบง่าย ใช้ภาษาที่เรียบง่ายและสัมพันธ์กับความคิดที่กระจ่างแจ้งและต้องตรงตามต้นฉบับ
 4. มีความสมเหตุสมผล ในภาษาแต่ละภาษา มีความสมเหตุสมผลต่างกัน ภาษาที่ใช้ก็ต้องให้มีความสมเหตุสมผลเท่าๆกับที่ภาษาต้นฉบับมีด้วย

ผู้แปลต้องเข้าใจภาษาทั้งสอง คือทั้งภาษาต้นฉบับและภาษาฉบับแปลเป็นอย่างดี ต้องมีความรู้และภูมิหลังในเรื่องที่จะแปลพอสมควร ต้องมีความสามารถใช้ภาษาอย่างดีเพื่อที่จะได้ถ่ายทอดความคิดของผู้เขียนต้นฉบับให้ผู้อ่านฉบับแปลรู้เรื่อง เข้าใจและอ่านได้อย่างอรรถรส
NYC Visa&Translation ประกอบธุรกิจให้บริการรับแปลภาษา รับแปลเอกสาร(Translation Service) ทุกชนิดในหลากหลายสาขา เช่น แปลเอกสารด้านกฏหมาย เอกสารด้านสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา วิศวกรรม  เอกสารด้านธุรกิจการค้าทั่วไป รวมไปถึงรับแปลเอกสารเพื่อขอวีซ่า รับแปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่างๆ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส พร้อมบริการรับรองคำแปลเอกสารกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น รับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Legalization ) รับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย (Authentication) รับรองคำแปลเพื่อใช้ในชั้นศาล รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นทะเบียนกับศาลยุติธรรม (Certified Translator of Justice Court) ทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) เป็นต้น ด้วยประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารและรับรองเอกสารมาอย่างยาวนาน พร้อมด้วยทีมงานมืออาชีพ รวมถึงการให้ความสำคัญกับคุณภาพงานแปลและการส่งงานตรงตามเวลาที่กำหนด ทำให้ NYC Visa&Translation ได้รับความไว้วางใจใช้บริการจากลูกค้าต่างๆมากมายมาโดยตลอด ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน

รายละเอียดการให้บริการต่าง ๆ มีดังต่อไปนี้
 • บริการรับแปลเอกสาร พร้อมรับรองคำแปลถูกต้องจากศูนย์แปล
 • บริการรับรองเอกสารกับกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
 • บริการรับรองเอกสารกับสถานทูตประเทศต่าง ๆ 
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • บริการแปลและรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม (สำหรับประมูลงาน)
 • บริการจัดส่งล่าม (Interpreting Service) 
 • บริการทนายความรับรองเอกสาร (Notarial Services Attorney) 
 • บริการขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม (Police Clearance Certificate)
 • บริการขอใบขับขี่สากล (International Driving Permit) 
 • บริการขอ PAN CARD (Permanent Account Number)  
 • บริการอื่นๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
NYC Visa&Translation รับแปลเอกสารทุกภาษา : ภาษาอังกฤษ ดัตช์อิตาลี เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม  อารบิค สเปน รัสเซีย เกาหลี โปรตุเกส พม่า ลาว เขมร มาเลย์ สวีเดน ฟินแลนด์ อาหรับ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ กัมพูชา อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรีย เดนมาร์ก  นอร์เวย์ โปแลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา บราซิล ออสเตรเลีย ตุรกี ฯลฯ (เอกสารทุกประเภท)

บริการของเรา รับแปลเอกสาร 300 กว่าภาษาทั่วโลก รับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ แปลเอกสารสารราชการ เช่น แปลใบเกิด          แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน               แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบสมรส แปลใบหย่า     แปลใบอุปการะบุตร แปลใบประกาศนียบัตร     แปลวุฒิการศึกษา แปลหนังสือรับรองบริษัท     แปลทะเบียนการค้า แปลหนังสือผู้ถือหุ้น          แปลหนังสือบริคณห์สนธิ แปลแบบภาษีต่างๆ ฯลฯ พร้อมทั้งมีบริการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศ รับแปลเอกสารเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง สถานทูตทั่วโลก เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส, ใบเกิด, ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล,ใบประวัติอาชญกรรม พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศ บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ รับรองเอกสารจากผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลโดยตรง เช่น แปลเอกสารสัญญาธุรกรรมต่างๆ แปลด้านกฎหมาย แปลวิศวกรรม แปลทางการแพทย์ แปลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แปลอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ เครื่องจักรกลต่างๆ  มั่นใจได้เลยว่านักแปลของเราคือระดับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจบโดยตรงเกี่ยวกับงานแปลของสาขานั้นๆ เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์นับสิบปี รับแปลเอกสารด่วนเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ศูนย์แปลของเราคิดราคาอย่างยุติธรรม พร้อมอยู่กลางใจเมืองใกล้รถไฟฟ้าสถานีเพลินจิตจึงสะดวกแก่การเดินทาง บริการรับทำวีซ่า วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอเมริกา วีซ่าเยอรมัน วีซ่าไต้หวัน วีซ่าอิตาลี  วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าเบลเยี่ยม วีซ่าเซงเก้น ฯลฯ บริการรับรองเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญกระทรวงยุติธรรม สำหรับยื่นกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อยื่นประมูลกับทางราชการ นิติกรณ์ โนตารี่พับลิค Notary Public เรามีนักฏหมายที่สามารถรับรองเอกสารและมีชื่อขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง

แปลสูติบัตร แปลทะเบียนบ้าน แปลบัตรประชาชน แปลใบขับขี่แปลใบเปลี่ยนชื่อ แปลใบเปลี่ยนนามสกุล  แปลทะเบียนสมรส  แปลใบสำคัญการสมรส แปลจดหมายรับรอง แปลใบหย่า แปล สด. 43/ 8 / 9 หนังสือรับรองความเป็นโสด รับรองการแปลเอกสาร  แปลเอกสารการบัญชี แปลหนังสือรับรอง รับแปลคู่มือการใช้โทรศัพท์มือถือ แปล Material Data Sheet แปลใบอนุญาตต่างๆ แปลใบอนุญาตนำเข้า แปลเอกสารทั่วไป แปลเอกสารราชการ แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษแปลวิทยานิพนธ์ แปลกรณีศึกษา แปลจดหมายขอทุนแปลทรานสคริป แปลเอกสาร CV แปลงานวิจัยต่างประเทศ แปลเว็บไซต์ แปลภาษาอังกฤษ แปลหนังสือรับรองบริษัท  แปลเอกสารกฎหมาย แปลเอกสารสัญญา แปลสัญญาซื้อขาย แปลสัญญาเช่า แปลใบมอบอำนาจ แปลระเบียบราชการ แปลพระราชบัญญัติแปล TOR / MOU แปลคู่มือพนักงาน แปลกระบวนการทำงานแปลคู่มือ ISO แปลหนังสือรับรองแปลหนังสือรับรองบริษัทแปลรายงานประจำปี แปลรายงานการประชุม แปลบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น แปลงบการเงิน แปลงบดุล แปลรายงานผู้สอบบัญชี แปลหนังสือชี้ชวนผู้ถือหุ้น แปลหมายเหตุประกอบงบการเงินแปลหนังสือบริคณห์สนธิ   แปล บอจ. 1 - 5 แปลเอกสารวิศวกรรม แปลเอกสารการแพทย์ แปลสิทธิบัตรยา แปลเอกสารด้านเคมี แปลอกสารคอมพิวเตอร์

แปลภาษาอังกฤษ English แปลภาษาเยอรมัน German แปลภาษาฝรั่งเศส Frenchแปลภาษาอิตาลี Italian แปลภาษาสเปนSpanish แปลภาษาฟินแลนด์ Finnish แปลภาษาเดนมาร์กDanish แปลภาษาโปรตุเกส Portuquese แปลภาษารัสเซียRussianแปลภาษาดัช Dutch แปลภาษาสวีดิช Swedish แปลภาษานอร์เวย์ Norwegianแปลภาษาฮังกาเรียน Hungarianแปลภาษาโปแลนด์ Polish แปลภาษาฮิบรู Hibruแปลภาษาเกาหลี Korean แปภาษาจีน Chinese (Simp.&Trad.) แปลภาษาญี่ปุ่น Japanese แปลภาษามาเลเซีย Malasian แปลภาษาอินโดนีเซีย Indonesian แปลภาษาลาว Lao แปลภาษาเขมร Cambodian แปลภาษาพม่า Burmese แปลภาษาเวียตนาม Vietnamese แปลภาษาฮินดี Hindi แปลตากาล็อคTagalog แปลภาษาอารบิค Arabicแปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย)Persian แปลภาษาอูรดู Uradu แปลภาษาตุรกี  Turkish

รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทาง สถานทูตอังกฤษ เช่น ใบเกิด,ใบบันทึกสมรส, ใบสมรส,ทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล

-Translation service in all languages: English, German, French, Japanese, Chinese, Vietnam, Italy, Arabic, Spanish, Russian, Dutch, Korean, Portuguese, Burmese, Lao, Cambodian, Malay ETC.

-Legalized by The Ministry of Foreign Affairs
-Marriage Registration for Foreigners
-Attorney-at-law and Notary Public
-Certified by the specialist judiciary

NYC Visa&Translation  provides language translations using a wide range of experienced multilingual native translators; meaning the final translation will read perfectly to a native speaker of that language. Our vast database of translators means that we can translate to and from a wide array of languages, including English Translations, Spanish Translations, French Translations, Italian Translations, German Translations, Chinese Simplified Translations, Arabic Translations, Japanese Translations and many more. For larger translation projects, we use a team of translators for cross referencing. In this case, the lead translator initially produces a translation glossary, which is then used by the other translators to ensure maximum consistency of the end product.

รับแปลเอกสารภาษาอิตาลีพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตอิตาลี เช่น ใบสมรส,ใบบันทึกสมรส,ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ,ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบประวัติอาชญกรรม พร้อมบริการรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศอิตาลี รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นประกอบขอวีซ่ากับทางสถานทูตสหรัฐ
ใบเกิด,ทะเบียนบ้าน,บัตรประชาชน,ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, 
ใบสมรส, ใบบันทึกสมรส, พร้อมประทับตรารับรองของสำนักงานแปล
รับแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษา รับแปลเอกสาร บริษัทแปลภาษา บริการแปลภาษา ศูนย์การแปลนานาชาติ 083-2494999 แปลเอกสารด่วน 083-2494999 บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ บริษัทแปลภาษาอังกฤษ บริการแปลเอกสาร บริการแปลภาษาอังกฤษ บริการแปลภาษา ภาษาที่ให้บริการแปลได้แก่ รับแปลภาษาอังกฤษรับแปลภาษาไทยรับแปลภาษาลาวรับแปลภาษาเขมร รับแปลภาษาจีนรับแปลภาษาญี่ปุ่นรับแปลภาษาฝรั่งเศสรับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาพม่ารับแปลภาษาอินโดนีเซียรับแปลภาษามาลายู (ภาษามาเลย์)รับแปลภาษาอาราบิก  รับแปลภาษาเกาหลี รับแปลภาษาอาเซียน ภาษายุโรป

​รับแปลภาษาอังกฤษ NYC Visa&Translation ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ รับแปลภาษาอังกฤษ ครอบคลุมบริการแปลเอกสาร ภาษา ทุกประเภทเอกสาร พร้อมการรับรองคำแปล แปลโดยทีมงานคุณภาพที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน ศูนย์แปลเอกสารเราได้ดำเนินการในรูปแบบบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยให้บริการรับแปลเอกสารทุกประเภท อาทิเช่น แปลเอกสารบริษัท เอกสารทั่วไป เอกสารโฆษณา เอกสารราชการ เอกสารนำเข้าสินค้า เอกสารขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศหรือต้องการเข้ารับรองกระทรวงการต่างประเทศ เอกสารคู่มือเครื่องจักรเพื่อประกอบการใช้เครื่องจักร เอกสารคู่มือพนักงานซึ่งเป็นคู่มือที่ให้พนักงานในบริษัทได้ใช้ในการประกอบการทำงาน เอกสารสำคัญของบริษัทซึ่งรวมไปถึง หนังสือรับรองบริษัท รายงานประจำปี งบการเงิน งบดุล เอกสารจดทะเบียนบริษัทในต่างประเทศ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เอกสารทางด้านกฏหมาย สัญญาต่างๆ ประกันภัย รวมไปถึงรับแปลสิทธิบัตร เอกสารทางการแพทย์ เอกสารทางด้านอสังหาริมทรัพย์ เอกสารวิศวกรรม เอกสารสาธารณสุข และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ศูนย์แปลภาษาอังกฤษขอการันตีในคุณภาพงาน ท่านสามารถนำไปใช้ได้ตามรูปแบบการแปลที่ท่านเลือกใช้บริการแปลภาษาอังกฤษ อีกทั้งศูนย์แปลขอยืนยันว่าจะไม่นำเอกสารของลูกค้าท่านใดไปเปิดเผยเพื่อเป็นงานแปลตัวอย่างให้ลูกค้าท่านอื่นโดยเด็ดขาด เนื่องจากศูนย์แปลเราเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกค้าทุกท่านครับ

บริการแปลภาษา NYC Visa&Translation บริษัทแปลเอกสาร ให้บริการแปลภาษาอังกฤษ เป็นภาษาไทย และภาษาอาเซียน รวมทั้งภาษายุโรป ได้แก่ รับแปลภาษาไทย รับแปลภาษาจีน รับแปลภาษาญี่ปุ่น รับแปลภาษาลาว รับแปลภาษาพม่า รับแปลภาษาอาราบิก รับแปลภาษาเวียดนาม รับแปลภาษาตากาล็อก รับแปลภาษาอินโดนิเซีย รับแปลภาษามาเลเซีย รับแปลภาษาเยอรมัน รับแปลภาษาฝรั่งเศส และภาษาอื่นๆที่เกี่ยวข้องค่ะ การติดต่อการแปลสามารถทำได้หลายทางเช่น ลูกค้าสามารถเข้ามาใช้บริการแปลภาษาได้ที่ศูนย์แปลด้วยตนเอง ส่งต้นฉบับที่ต้องการแปลเข้าทางอีเมลเพื่อรับการเสนอราคา ส่งโทรสารเข้ามาให้ประเมินราคา หรือส่งไปรษณีย์เอกสารที่ต้องการแปลมายังบริษัทค่ะ สำหรับวิธีการติดต่อแปลเอกสารสามารถดูได้เพิ่มเติมที่ ใช้บริการแปลเอกสาร  รับแปลเอกสารเรามีบริการแปลเอกสาร รับแปลเอกสาร โดยนักแปลที่มีความชำนาญในการแปลเอกสารจำเพาะประเภท จึงทำให้เอกสารมีความถูกต้องของการใช้ภาษา และความหมายที่ตรงตามต้นฉบับ เอกสารที่เรารับแปลมีทุกประเภท สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ลูกค้าสามารถส่งต้นฉบับมาเพื่อให้เราทำการเสนอราคาแปลเอกสารได้ทางอีเมล nyc@outlook.co.th รับแปลเอกสารทุกประเภท บริการแปลภาษา บริษัทรับแปลภาษา บริษัทแปลเอกสาร

รับแปลเอกสารราชการ เอกสารราชการประกอบด้วย เอกสารส่วนบุคคลต่างๆ เอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยว เอกสารขอวีซ่านักเรียน เอกสารขอวีซ่าแต่งงาน เอกสารแต่งงานกับชาวต่างชาติ เอกสารเพื่อใช้ในโรงพยาบาล เอกสารเพื่อใช้ต่างประเทศ เอกสารขอสัญชาติ

รับแปลเอกสารบริษัทเอกสารบริษัทประกอบด้วย หนังสือรับรองบริษัท บริคณสนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น งบการเงิน รายงานประจำปี รายงานการประชุม วัตถุประสงค์ของบริษัท เอกสารภายในทั้งหมด ประกาศของบริษัท จดหมายโต้ตอบ คู่มือพนักงาน เอกสารใช้ภายในบริษัท และอื่นๆที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

รับแปลคู่มือเอกสารประเภทคู่มือประกอบด้วย คู่มือการใช้งานทุกประเภท คู่มือการใช้งานเครื่องจักร คู่มือการใช้งาน คู่มือการทำงาน คู่มือประกอบสินค้า คู่มือการแพทย์ คู่มือพนักงาน คู่มือปฏิบัติการ คู่มือการทำงาน คู่มือความปลอดภัย คู่มือการขาย
ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 

รับแปลเว็บไซต์เว็บไซต์ที่รับแปลประกอบด้วย เว็บไซต์ทุกประเภท รับแปลเว็บไซต์สองภาษา รับแปลเว็บไซต์สามภาษา รับแปลเว็บไซต์ทุกภาษา

รับแปลงานนักศึกษางานนักศึกษาที่รับแปลประกอบด้วย บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เอกสารตีพิมพ์วรสารต่างประเทศ บทความงานวิจัยต่างประเทศ งานวิจัยที่ต้องใช้ประกอบการเขียนวิทยานิพนธ์ เอกสารประกอบการเรียนการสอน เอกสารประกอบการบรรยาย

บริการรับรองเอกสาร
บริษัทมีบริการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศ สถานฑูต เพื่อรับรองเอกสารที่จะใช้ในประเทศไทย หรือนำไปใช้ต่างประเทศ ด้วยบริการที่ครอบคลุม ค่าบริการคิดตามจริง (ตามใบเสร็จที่กระทรวงเรียกเก็บ หรือสถานทูตเรียกเก็บ)
เรามีทีมงาน ที่มีประสบการณ์ในการรับแปลเอกสาร มานานกว่า 10 ปี ให้บริการแปลเอกสาร Online แก่ลูกค้ามาแล้วหลายพันราย เราช่วยให้การจัดเตรียม "เอกสารขอวีซ่า" ของคุณกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยบริการที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นแปลเอกสารเพื่อยื่นขอ: วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าคู่สมรส วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าออแพร์ ฯลฯ แปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับแปลงาน รับแปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท บริการมืออาชีพของเรา (สะดวก ไม่ต้องเดินทาง รอรับงานที่บ้าน)

1) แปลเอกสาร จาก ภาษาไทย->อังกฤษ หรือ ภาษาอังกฤษ->ไทย
2) ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ
3) ยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ ประจำประเทศไทย
4) ส่งเอกสารผ่าน EMS ภายในประเทศ; ส่งผ่าน EMS, DHL ไปต่างประเทศ
ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
เราบริการแปลและรับรองเอกสารราชการ  เพื่อ: 
 • ยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ยื่นวีซ่านักเรียนสิงคโปร์ ยื่นวีซ่านักเรียนอินเดีย และอื่นฯ
 • ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวฝรั่งเศส ท่องเที่ยวอิตาลี ท่องเที่ยวอังกฤษ และประเทศอื่นๆ
 • ยื่นวีซ่าคู่หมั้น-วีซ่าแต่งงานในทุกประเทศ เช่น นอร์เวย์ สวีเดน ออสเตรเลีย
 • ยื่นสมัครแอร์โฮสเตสทุกสายการบิน
 • ยื่นหน่วยงานต่างๆ

โดยเราพร้อมยื่นรับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล ด้วยความสะดวกรวดเร็ว แปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับแปลงาน รับแปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท ทีมงานมืออาชีพ จดทะเบียนถูกต้อง เชื่อถือได้ แปลเอกสาร รับรองเอกสาร รับแปลงาน รับแปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท หากคุณต้องการเลือกบริการ แปลเอกสารราชการ และยื่นรับรองกระทรวงการต่างประเทศ/ ยื่นรับรองกรมการกงสุล ด้วยทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์จริง จดทะเบียนถูกต้อง เอกสารมีตราประทับรับรอง เชื่อถือได้ในคุณภาพและบริการ ติตต่อร้านรับแปลเอกสาร LINE: @NYC168 ไม่ว่าคุณต้องการ แปลงาน แปลงานด่วน แปลงานวิจัย แปลเอกสารออนไลน์ แปลเอกสาร หรือหาร้านรับแปลเอกสาร รับแปลงาน โปรดติดต่อเรา
รับแปลเอกสาร | รับแปลภาษาต่างประเทศ NYC Visa&Translation บริการรับแปลเอกสารแทบทุกประเภทตั้งแต่ นามบัตรใบเล็กๆ ไปถึงหนังสือเป็นเล่มๆ สัญญาทางกฎหมายหรือว่าจดหมายส่วนตัว คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ไปกระทั่งคู่มือประกอบการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ รายงานทางการแพทย์ ฉลากสินค้าหรือโบรชัวร์หรืองานแปลด้านสิทธิบัตรต่างๆ เอกสารทุกฉบับจะผ่านการแปลโดยนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพทีมีประสบการณ์ในสาขาวิชาหรือมีความรู้ความเชียวชาญในด้านนั้นๆ โดยเฉพาะทำให้มั่นใจได้ว่าเอกสารฉบับแปลจะมีความถูกต้องตรงดังต้นฉบับทุกประการ เราให้บริการรับแปลเอกสาร ดังต่อไปนี้
 • รายงานประจำปี รายงานการประชุม
 • งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน
 • หนังสือรับรองบริษัท
 • หนังสือบริคณฑ์สนธิ
 • ภ.พ.20 ภงด. ต่างๆ
 • คู่มือพนักงาน
 • คู่มือการใช้งานโทรศัพท์มือถือ
 • คู่มือการใช้งานเครื่องจักรประเภทต่างๆ
 • คู่มือการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • เอกสารราชการ งานยื่นซองประมูล
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
 • โบรชัวร์ เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
 • เมนูอาหาร เมนูเครื่องดื่ม
 • บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์
 • เอกสารยื่นซองประมูล
 • ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 • ใบผ่านงาน / ใบรับรองการทำงาน
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • ใบรับรองการศึกษา ใบปริญญาบัตร
 • เอกสารทางราชการต่างๆ เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ
 • คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ
 • จดหมายข่าว จดหมายทุกประเภท
 • ใบเสนอราคาสินค้าและบริการ
 • สัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ ฯลฯ
 • คู่มืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ บทความด้านไอที
 • เอกสารประเภทอื่นๆ
วิธีการเลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่มีคุณภาพ
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่งแน่นอน
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารมีประวัติการดำเนินธุรกิจไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่มีความน่าเชื่อถือ
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่มีทีมงานนักแปลเจ้าของภาษามืออาชีพ
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่สามารถป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลได้
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารที่มีประสบการณ์ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก
 • เลือกผู้ให้บริการรับแปลเอกสารมืออาชีพ เลือก NYC Visa&Translation 
รับแปลภาษา ศูนย์แปลภาษา แปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร บริการแปลภาอังกฤษ-ไทย และไทยเป็นภาษาอังกฤษ เชียงใหม่ ราคามาตรฐานและประหยัด ราคายุติธรรมที่สุด ศูนย์แปลภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ศูนย์แปล NYC Visa&Translation  เป็นแหล่งรวมนัก แปลเอกสารมืออาชีพเปี่ยม ประสบการณ์จาก หลายสาขา จากผู้ที่มีประสบการณ์ ศูนย์การแปลภาษาเซนต้า แคร์ รับแปลเอกสารและสำคัญ ศูนย์รับรองเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา บริการ รับแปลเอกสาร ของศูนย์การแปลภาษาครอบคลุม บริษัท องค์กรขนาดใหญ่ เล็ก บุคคลธรรมดา และนักเรียน นักศึกษา แปลเอกสารราชการ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สถานที่ให้บริการแปลเอกสารของเรา อยูในทำเลที่ดี ตามความสะดวกของลูกค้า เราทำงานแปลเป็นอาชีพ แล้วเสริมด้วยบริการแปล ทำให้ดูแลลูกค้าได้อย่างแท้จริง มีทีมที่แข็งแกร่งเป็นของตนเอง รองรับความต้องการ ของท่านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าท่านจะเป็นใคร มีงานแปลเอกสารมากน้อยเพียงใด ติดต่อเราได้ ศูนย์รับแปลภาษาของเรายินดีให้คำปรึกษา จากการรับงานแปลเอกสาร เป็นหนึ่งในบริษัทแปลเอกสาร และให้บริการด้านภาษาครบวงจร "ที่มีงานมากที่สุด" ในประเทศ มีนักแปลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านภาษาและมี คุณภาพในสังกัดนับร้อย เรามั่นใจว่า เราให้บริการท่านได้อย่างครบวงจร ศูนย์แปลเอกสาร เซนต้า แคร์ จะเน้นเน้นรับแปลเอกสาร ด้วย คุณภาพ เราจดทะเบียนเป็น บริษัทแปลเอกสาร มีที่อยู่ตัวตนแน่นอน มีขีดความสามารถในการแปลงานได้หลากหลายประเภท รับแปลเอกสารราชการ แปลหนังสือรับรองบริษัท แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารคู่มือ แปลงานวิชาการ แปลเอกสารทำวีซ่า และเอกสารต่างๆ จำนวนมากในแต่ละปี มีลูกค้าที่เรารับแปลเอกสาร ตั้งแต่บริษัท จนถึงบุคคลธรรมดา เรากล้าบอกกับท่านว่า บริการของ ศูนย์แปลภาษาเซนต้า แคร์ มีมาตรานสูง ที่สุด ประสบการณ์สูงที่สุด และดีที่สุด งานแปลเอกสารต้องเน้นคุณภาพ บริการ และความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นพันธกิจสูงสุดของเราตลอดมา รับแปลงานทุกประเภทจากประสบการณ์ของเรา เราแปลงานในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในเชิงพาณิชย์ โฆษณา สิ้งแวลล้อม เทคโนโลยี การเงิน การศึกษา เป็นต้น 
ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 

ครบทุกประเภทของการแปล อังกฤษ-ไทย , ไทยอังกฤษ

เอกสารที่ใช้แปลในงานราชการ บัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน/ใบเปลี่ยนชื่อ/ใบเปลี่ยนนามสกุล/หนังสือรับรองความโสด /ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ทะเบียนราษฎร์ต่างๆ /เอกสารทางทหาร/มรณบัตร/ใบอนุญาติจัดหางานไปต่างประเทศ/ใบอนุญาติขับขี่รถยนต์และใบขับขี่รถจักรยานต์
 • เอกสารทางธุรกิจ เอกวานจดทะเบียน จัดตั้งบริษัทเช่น ใบทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์/รายชื่อบัญชีผู้ถือหุ้น/ภพ.20/งบการเงิน/รายงานการประชุม/ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงาน/จกหมายทางธุรกิจ/แผนการตลาด/แผ่นพับโฆษณาต่างๆ/คู่มือการปฎิบัติงาน/รายละเอียดบนแพ็คเก็จและบรรจะภัณฑ์/งานวิจัย
 • เอกสารทางด้านการศึกษา ปริญญาบัตร/ทรานสคริปทุกระดับชั้น/หนังสือรับรองการศึกษา/ใบประกาศวิชาชีพต่างๆ /รายงาน/บทเรียนจากหนังสือ/งานวิจัยต่างๆ /จดหมายสมัครงาน/การเขียน Resume/จดหมายสมัครงาน เป็นต้น
 • เอกสารทางด้านวีซ่า รับกรอกและแปลเอกสารการทำวีซ่า รับรองวีซ่า ทางในอินเตอร์เน็ตและแบบฟอร์มต่างๆ การแปลเอกสารรายได้ หนังสือรับรองรายได้ หนังสือรับรองการทำงานเพื่อใช้สมัครการทำวีซ่า แปลเอกสารรับรองที่อยู่ แปลเอกสารรับรองความสัมพันธ์ เป็นต้น 
 • บริการตรวจทานและขัดเกลาคำศัพท์ และไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนและนักศึกษา ที่ต้องการตรวจทานงานก่อนส่งอาจารย์เป็นครั้งสุดท้าย ก่อนนำผลงานส่ง ไม่ว่าจะเป็นวิทยานิพนธ์ บทความจากหนังสือ รายงานต่างๆ เป็นต้น

บริการรับแปลเอกสาร ศูนย์รับรองเอกสาร และบริการด้านภาษาอังกฤษ-ไทย ไทยอังกฤษ
 • แปลเอกสารราชการ -- บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง -- รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
 • แปลสัญญา - แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • จัดหาล่าม -- บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว ล่ามเพื่อใช้ในสถานนีตำรวจ เป็นต้น
 • บริการเขียน resume -- บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • แปลโฆษณา - แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing
 • แปลงานวิจัย - แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา
 • แปลจดหมาย - แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ
 • แปลรายการอาหาร – แปลรายการอาการไทย-อังกฤษ, อาหารไทย-อังกฤษ ด้วยภาษาสากลเข้าใจง่าย, รายการเครื่องดื่ม
 • รับแปลเอกสารประกอบการทำวีซ่า - รับแปลเอกสารการทำว๊ซ่าม กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า ในวีซ่าประเทศอเมริกา ประเทศในกลุ่มเชงเก้น วีซ่าในประเทศออสเตรเลีย กับผู้ที่มีประสบการณ์

บริการรับรองการแปล ศูนย์รับรองเอกสาร บริการแปลและเดินเรื่องรับรองการแปลจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่างๆ
 • บริการรับรองการแปลจากผู้เชี่ยวชาญ การแปลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม รับรองด้านเอกสาร รับรองเอกสารโดยบริษัทมหาชนโดยทนายความหรือ การบริการด้านรับรอง เอกสารของโนตารี พับลิค Notary Public หรือ Notarial services Attorney
 • รับรองเอกสารจากบริษัทแปลของเรา โดยมีบริษัทแปล ตามกฎหมายรับรอง
บริการ รับแปลพาสปอร์ต (passport) แปลหนังสือเดินทาง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองเอกสาร และยื่นรับรองกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองโดยนักแปล NAATI รับรองโดยทนาย NOTARY PUBLIC  จุดเด่นของบริการ รับแปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง ของเรา
 • คำแปลพาสปอร์ต มีความถูกต้อง NYC Visa&Translation Center เป็นบริษัทแปลเอกสาร ที่เน้นไปที่การให้บริการแปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น แปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง และเอกสารราชการอื่นๆ เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ ซึ่งในการแปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง หรือแปลเอกสารราชการอื่นๆนั้น หากแปลไม่ถูกต้องจริง ก็ย่อมไม่สามารถผ่านการรับรองคำแปลจากกรมการกงสุลได้อย่างแน่นอน ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า เอกสารของท่าน จะทำการแปล โดยผู้แปลที่เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • ประทับตรารับรองคำแปลจากบริษัท NYC Visa&Translation Center ได้มีการจดทะเบียนพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแปลเอกสาร และรับรองคำแปลเอกสารโดยเฉพาะ เมื่อลูกค้าใช้บริการ แปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง กับเรา ทางบริษัทจะประทับตรารับรองคำแปล และจัดส่ง ems ให้แก่ลูกค้า เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป หรือจะให้ทางบริษัทดำเนินการรับรองเอกสารที่กรมการกงสุลให้ด้วยก็ได้ 
 • ส่งงานตรงตามเวลานัดหมาย บริการ รับแปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง ของเรา สามารถจัดส่งงานให้แก่ลูกค้าได้ภายใน 1-3 วัน หลังการชำระค่าบริการแปล ทางบริษัท เปิดให้บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซด์มาตั้งแต่ปี 2009 ให้ความสำคัญกับความตรงต่อเวลาเสมอมา จนมีลูกค้าประจำและได้รับการบอกต่ออย่างมากมาย โดยตั้งแต่เปิดทำการมา ทางบริษัทไม่เคยส่งงานที่ด้อยคุณภาพ หรือส่งงานช้ากว่ากำหนดนัดหมายเลย แม้แต่ครั้งเดียว 
 • บริการแปลครบวงจร กรณีที่ลูกค้าต้องการนำ พาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง ไปใช้ที่ประเทศต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ เช่น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯ ท่านจะต้องแปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง เป็นภาษานั้นๆด้วย ทางบริษัทเรามีบริการ แปลพาสปอร์ต แปลหนังสือเดินทาง และแปลเอกสารราชการต่างๆ เป็นภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษากัมพูชา ภาษารัสเซีย ภาษาไต้หวัน ภาษาอาหรับ ภาษามาเลย์ ฯ โดยนักแปลที่มีความสามารถในด้านแปลเอกสารราชการโดยเฉพาะด้วย ทำให้งานของลูกค้าจบภายในครั้งเดียว ไม่ต้องเสียเวลาไปหาที่แปลภาษาอื่นๆต่ออีก
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
บริการอื่นๆ ของ NYC Visa&Translation
 •  บริการแปลเอกสารทุกประเภทกว่า 300 ภาษา 
 •  บริการปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท ในการนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ
 •  บริการประทับตรากรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ
 •  รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และโนตารี่พับลิค Notary Public
 •  บริการขอวีซ่าทั่วโลกและให้คำปรึกษา
 •  บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 
 •  ประกันการเดินทาง จองและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
 •  บริการที่ปรึกาษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 12 ปี
 • บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง NAATI
 • บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ กรมการกงสุล นิติกรไทย
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • รับทำวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ Work Permit
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • บริการทำ ED Visa 
 • รับจองโรงแรมสำหรับยื่นขอวีซ่าทั่วโลก
 • รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • รับแปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
 • รับแปลสัญญา แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • รับจัดหาล่าม บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว
 • รับบริการเขียน resume บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO 
 • รับแปลโฆษณา แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing 
 • รับแปลงานวิจัย แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา 
 • รับแปลจดหมาย แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ 
 • แปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า เอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือต่างๆ เอกสารการแพทย์ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา ฯลฯ
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย แปลคำสั่งศาล สัญญาทุกชนิดเช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย เอกสารทางกฎหมายทุกชนิด
 • แปลเอกสารทางการศึกษา ประกาศนียบัตร แปลหนังสือเรียน ใบปริญญาบัตร วิทยานิพนธ์ ทรานสคริป หนังสือรับรองการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ บทเรียน ตรวจแก้วิทยานิพนธ์
 • แปลเอกสารโฆษณา แปลซับไตเติ้ล แปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ พรีเซนเทชั่นฯ
 • แปลเอกสารทั่วไป แปลจดหมายต่างๆ นวนิยาย งบการเงิน งบดุลกำไรขาดทุน บัญชี รายงานประจำปี เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แปลข่าวต่างประเทศ เอกสารประมูล รายงานการประชุม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ศูนย์แปลภาษา NYC Translation  รับแปลเอกสาร ทุกประเภท ทุกภาษา ไม่ว่าจะเป็น ภาษา ไทย, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, เวียดนาม, อิตาลี, เยอรมัน, อาหรับ, อินโดนีเซีย, มาเลย์, ฝรั่งเศส, ยูเครน, สวีเดน และอื่นๆ ทุกภาษา หรือหากท่านต้องการ แปลภาษาอื่นๆ ลองสอบถามเข้ามาดู หากเราช่วยได้ เรายินดีให้บริการท่าน โดยภาษาหลักในปัจจุบันที่ให้บริการ อาทิเช่น
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 
 • รับแปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ และ แปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน และภาษาไทย
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเกาหลี และ แปลภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอาหรับ และ แปลภาษาอาหรับเป็นภาษาไทย และภาษาภาษาอังกฤษ 
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฝรั่งเศส และ แปลภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอิตาลี และ แปลภาษาอิตาลีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน และ แปลภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษารัสเซีย และ แปลภาษารัสเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสเปน และ แปลภาษาสเปนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษามาเลย์ และ แปลภาษามาเลย์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอินโด และ แปลภาษาอินโดเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเวียดนาม และ แปลภาษาเวียดนามเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาพม่า และ แปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาเขมร(กัมพูชา) และ แปลภาษาเขมร(กัมพูชา)เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตุรกี และ แปลภาษาตุรกีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาลาว และ แปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตัตช์ และ แปลภาษาตัตช์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษายูเครน และ แปลภาษายูเครนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสวีเดน และ แปลภาษาสวีเดนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นฟินแลนด์ และแปลภาษาฟินแลนด์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นเดนมาร์ก และแปลภาษาเดนมาร์กเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาโปตุเกส และ แปลภาษาโปตุเกส เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาดัชและ แปลภาษาดัชเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาสวีดิชและ แปลภาษาสวีดิชเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษานอร์เวย์และ แปลภาษานอร์เวย์เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฮังกาเรียนและ แปลภาษาฮังกาเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาโปแลนด์ และ แปลภาษาโปแลนด์ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฮิบรูและ แปลภาษาฮิบรูเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษามาเลเซียและ แปลภาษามาเลเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอินโดนีเซียและ แปลภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฮินดีและ แปลภาษาฮินดีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตากาล็อคและ แปลภาษาตากาล็อคเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาภาษาอารบิคและ แปลภาษาภาษาอารบิคเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย)และ แปลภาษาฟาร์ซี(เปอร์เซีย)เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอูรดูและ แปลภาษาอูรดูเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • รับแปลภาษาไทยเป็นภาษาตุรกีและ แปลภาษาตุรกีเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นักแปลของเรา ล้วนเป็นระดับผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าของภาษา ที่ท่านจะวางใจ นอกจากแปลเป็นไทยแล้ว ยังแปลเป็น จับคู่ภาษาอื่นๆ ได้อีกมากมาย ตามที่ท่านต้องการ ทั้งนี้ หากท่านต้องการแปลภาษาอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุด้านบน ก็สามารถติดต่อกับ ศูนย์แปลภาษา NYC Translation เพื่อขอทราบรายละเอียดได้เช่นกัน เรามีบริการให้ท่านทุกภาษา หากท่านไม่แน่ใจว่า ภาษาที่ต้องการคือภาษาอะไร สามารถดูจากตารางภาษาประจำชาติต่างๆของประเทศในโลกด้านล่างนี้ และสอบถามเราได้

ประเภทเอกสารที่เรารับแปลประเภทเอกสารราชการ
 • รับแปลใบรบ.
 • รับแปลใบหย่า
 • รับแปลสูติบัตร
 • รับแปลใบขับขี่
 • รับแปลมรณบัตร
 • รับแปลใบขับขี่
 • รับแปลใบสด 43
 • รับแปลทะเบียนรถ 
 • รับแปลพาสปอร์ต
 • รับแปลโฉนดที่ดิน
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ
 • รับแปลทรานสคริปต์
 • รับแปลทะเบียนบ้าน
 • รับแปลใบรับรองโสด 
 • รับแปลทะเบียนสมรส
 • รับแปลทะเบียนราษฏ์
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลเอกสารราชการ
 • รับแปลบัตรประชาชน
 • รับแปลหนังสือเดินทาง 
 • รับแปลใบรับรองแพทย์
 • รับแปลใบประกาศนียบัตร
 • รับแปลใบเปลี่ยนนามสกุล
 • รับแปลเอกสารทางการศึกษา
 • รับแปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
 • รับแปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
 • รับแปลหนังสือรับรองความประพฤติ
 • รับแปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
 • รับแปลหนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล
 • รับแปลหนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน
 • รับแปลหนังสือรับรองทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว

ประเภทเอกสารยื่นขอวีซ่า
 • รับแปลเอกสารวีซ่า
 • รับ​แปลใบสมัครวีซ่า
ประเภทเอกสารทางธุรกิจการค้า
 • รับแปลงบดุล
 • รับแปลใบปลิว
 • รับแปลสิทธิบัตร 
 • รับแปลใบแจ้งหนี้ 
 • รับแปลฉลากสินค้า
 • รับแปลใบสำคัญรับ
 • รับแปลใบสำคัญจ่าย
 • รับแปลใบเสนอราคา
 • รับแปลใบเสร็จรับเงิน
 • รับแปลทะเบียนการค้า
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลงบกำไรขาดทุน
 • รับแปลสโลแกนบริษัท
 • รับแปลทะเบียนพาณิชย์
 • รับแปลใบแจ้งค่าบริการ
 • รับแปลเอกสารทางบัญชี
 • รับแปลรายงานการประชุม
 • รับแปลหนังสือบริคณห์สนธิ
 • รับแปลหนังสือรับรองบริษัท
 • รับแปลหนังสือคู่มือซอฟต์แวร์
 • รับแปลหนังสือรับรองนิติบุคคล
 • รับแปลหนังสือคู่มือการใช้สินค้า
 • รับแปลหนังสือรับรองการทำงาน
 • รับแปลโบชัวร์ (แผ่นพับโฆษณา)
 • รับแปลหนังสือรับรองการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์

ประเภทเอกสารทางกฎหมาย
 • รับแปลคำสั่งศาล
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลสัญญาเช่า
 • รับแปลใบแจ้งความ
 • รับแปลงานกฎหมาย
 • รับแปลสัญญาจ้างงาน
 • รับแปลสัญญาก่อสร้าง 
 • รับแปลสัญญาทางธุรกิจ
 • รับแปลหนังสือค้ำประกัน
 • รับแปลหนังสือมอบอำนาจ
 • รับแปลใบรับรองการเสียภาษี
 • รับแปลเอกสารหลักฐานทางคดี
ประเภทเอกสารวิชาการ
 • รับแปลงานวิจัย
 • รับแปลบทคัดย่อ
 • รับแปลวิทยานิพนธ์ 
 • รับแปลงานนาฏศิลป์
 • รับแปลงานวิทยาศาสตร์
 • รับแปลงานคณิตศาสตร์
 • รับแปลงานแพทย์ศาสตร์
 • รับแปลงานเภสัชศาสตร์
 • รับแปลงานบริหารธุรกิจ
 • รับแปลงานพยาบาลศาสตร์
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลงานสายดุริยางศิลป์
 • รับแปลงานวิศวกรรมศาสตร์
 • รับแปลงานศิลปกรรมศาสตร์
 • รับแปลงานภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประเภทเอกสารอื่นๆ
 • รับแปลเรซูเม่
 • รับแปลอีเมลล์
 • รับแปลกลอน
 • รับแปลบทกวี 
 • รับแปลคำขวัญ
 • รับแปลเวปไซต์
 • รับแปลชื่อ-สกุล 
 • รับแปลยศทหาร
 • รับแปลบทความ
 • รับแปลสโลแกน
  ร้านรับแปลภาษาเอกสารเยอรมัน ในจังหวัดเพชรบุรี , 
 • รับแปลยศตำรวจ
 • รับแปลเพลงสากล
 • รับแปลหนังสือเรียน
 • รับแปลบทความนิตยสาร
 • รับแปลบทความออนไลน์ 
 • รับแปลจดหมายสมัครงาน
 • รับแปลจดหมายแนะนำตัว
 • รับแปลบทความหนังสือพิมพ์ 

นอกจากงานแปลที่มีคุณภาพได้มาตรฐานแล้วด้วยประสบการณ์ในการบริหารงานด้านงานแปลกว่า 12 ปีของทีมงานของเรา เราจึงมีความชำนาญความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างดีในขั้นตอนต่างๆ ที่จะนำเอกสารแปลไปใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการแปลเอกสารและต้องการที่ปรึกษาขอให้คุณติดต่อเรา NYC Visa&Translation เราบริการให้คำปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท

0 ความคิดเห็น