NYC Visa & Translation Service สถาบันรับรองเอกสาร รับทำวีซ่า รับปรึกษาวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน รับยื่นวีซ่า รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต , Call Center : 0832494999 Line ID : @NYC168

บริการให้คำปรึกษา รับยื่นวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน วีซ่าประเทศออสเตรเลีย 
Australia Visa Service in Thailand
NYC Visa & Translation Service สถาบันรับรองเอกสาร รับทำวีซ่า รับปรึกษาวีซ่า รับแก้วีซ่าไม่ผ่าน รับยื่นวีซ่า รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต   , Call Center : 0832494999 Line ID : @NYC168
Picture
จากการที่ NYC Visa Service  มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองของประเทศออสเตรเลีย จึงทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเร็วและง่ายขึ้น จึงพร้อมดำเนินการให้แก่ท่าน ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ประเมินแนะนำขั้นตอน  พร้อมแก้ปัญหาที่จะเกิด การเตรียมตัว รวมไปถึงดูแลยื่นเอกสารที่สถานทูตในแต่ละประเทศ  ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราสามารถให้คำปรึกษา และบริการยื่นวีซ่าให้คุณได้        
  

NYC Visa Service เป็นบริษัทที่รับทำวีซ่าทุกประเภท 
ประเทศออสเตรเลีย เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa), วีซ่าประเทศอเมริกา วีซ่าประเทศอังกฤษ วีซ่าออสประเทศเตรเลีย วีซ่าประเทศฝรั่งเศส วีซ่าประเทศสวีเดน วีซ่าประเทศญี่ปุ่น วีซ่าประเทศจีน วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าประเทศนอร์เวย์ วีซ่าประเทศฟินแลนด์ วีซ่าประเทศออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าประเทศพม่า วีซ่าประเทศเกาหลี วีซ่าประเทศเยอรมัน เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการรับแปลเอกสาร บริการรับรองเอกสารภาษาอื่นๆ บริการประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆอีกมากมาย

NYC Visa Service  มีประสบการณ์ในการทำวีซ่า
ประเทศออสเตรเลีย มาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เพื่อน, วีซ่านักเรียน, วีซ่าถาวร, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าย้ายถิ่นฐาน, วีซ่าติดตาม, วีซ่าทำงาน  นอกจากนี้ยังมีบริการแปล, แปลเอกสารต่างๆทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องและเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้ขอยื่นวีซ่า และเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเราได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เรายังมีบริการเป็นตัวแทนยื่นขอวีซ่าให้กับท่าน เป็นตัวแทนไปรับวีซ่าแทนท่าน และบริการจัดส่งเอกสารสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอีกด้วย

ให้ 
NYC Visa Service  ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลการดำเนินการขอยื่นวีซ่าของท่าน ทีมงานของเราจะดูแลตั้งแต่ปัญหาพื้นฐาน การจัดเตรียมเอกสาร เป็นตัวแทนเพื่อยื่นขอวีซ่าของคุณ เราจะดูแลและติดตามผลหลังการให้บริการอย่างดีที่สุด
รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยว รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ( Visa Australia ) 
เวลาทำการ :08.30 – 15.00 น. / รับวีซ่า : 15.00-16.00
***  ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต Australia โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต ***  (อาคารไทย ซีซี ชั้น 34 ถนนสาทรเหนือ)

Visa Tourist  
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 1419
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียน
    พานิช  / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. สมุดบัญชีเงินฝากตัวจริงเท่านั้น  พร้อมสำเนาทุกหน้า ( Update book ) ด้วย
7. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
10. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ
11. ถ้าผู้เดินทางอายุเกิน 75 ปี ต้องตรวจสุขภาพและต้องมีประกันภัยการเดินทาง
      แต่ก่อนจะไปตรวจสุขภาพจะต้องรอเจ้าหน้าที่จากสถานทูตติดต่อให้ไปตรวจ ถึงจะตรวจได้ค่ะ
      *** ตรวจสุขภาพได้ 2 โรงพยาบาลเท่านั้น คือ 1. โรงพยาบาล บี เอ็น เอช  2. โรงพยาบาลกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดัขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต - สามารถยื่นแทนผู้สมัครได้


รับยื่นวีซ่าธุรกิจ  
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ( Visa Australia ) 
เวลาทำการ :08.30 – 15.00 น. / รับวีซ่า : 15.00-16.00
***  ปัจจุบันนี้ไม่สามารถยื่นขอวีซ่ากับสถานทูต Australia โดยตรงได้แล้วแต่ทางสถานทูตมีตัวแทนที่เรียกว่า VFS เป็นตัวแทนในการรับยื่นวีซ่าแทนสถานทูต ***
Visa Business 
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
1. แบบฟอร์ม 1 ชุด Form 456
2. Passport  เล่มจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า + เล่มเก่าถ้ามี
3. สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้าที่มีตราประทับและวีซ่าที่เคยเดินทางไปประเทศต่าง ๆ 1 ชุด
4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ ฉากหลังขาว
5. จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ / กรณีเป็นเจ้าของกิจการใช้ หนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ หนังสือจดทะเบียนพานิชย์ / กรณีนักเรียนใช้หนังสือรับรองจากทางสถาบันเป็นภาษาอังกฤษ
6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่ออสเตรเลีย
7. หลักฐานการเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ จดหมายรับรองการเงินจากธนาคาร
8. สำนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
10. สำเนาทะเบียนสมรส - ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
11. ใช้เวลายื่น 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
 
หมายเหตุ : - ค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูต


รับยื่นวีซ่านักเรียน  
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (Australia Visa) 
Visa Student
1. แบบฟอร์ม 157A - กรอกเป็นภาษาอังกฤษ และลงนามโดยผู้สมัคร
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 รูป
3. พาสปอร์ตเล่มจริง ต้องมีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือต้องมีอายุใช้การได้อีก 6 เดือน
4. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และ/หรือใบสูติบัตรของผู้สมัคร (ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ)
5. ทรานสคริปท์ และหนังสือรับรองจบการศึกษาจากสถาบันที่จบการศึกษา (เป็นภาษาอังกฤษ)
6. เอกสารตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา (Confirmation of Enrolment - COE)
7. จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา
8. เอกสารยืนยันการจองที่พักที่ออสเตรเลีย (ถ้ามี)
9. หลักฐานการเงินของผู้ปกครอง หรือของตนเอง (ตัวจริงเท่านั้น)
กรณีใช้หลักฐานการเงินของผู้ปกครองต้องแสดงเอกสารความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษด้วย เช่น สูติบัตร ฉบับแปล
10. การตรวจสุขภาพผลการตรวจสุขภาพและเอกซ์เรย์ของผู้ขอวีซ่าทางกระทรวงได้มีการใช้ระบบการตรวจและบันทึกผลแบบอีเล็คโทรนิค
(E-Health) ซึ่งการตรวจสุขภาพจะทำได้ภายหลังการ ยื่นใบสมัครแล้วเท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลใบสมัครของท่านจะจัดส่ง
จดหมายให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ (Health Assessment) ทางอีเมล์ แฟกซ์ หรือทางไปรษณีย์ ระบุรายละเอียดและโค๊ด
หมายเลขซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเมื่อติดต่อทำการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและแพทย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อการนำส่งผล
การตรวจทางอีเล็คโทรนิค สามารถตรวจดูรายนามแพทย์และโรงพยาบาลได้ที่เว็บไซด์
http://www.immi.gov.au/contacts/overseas/t/thailand/panel-doctors.htm
11. หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพนักเรียน (Overseas Student Health Cover - OSHC) ซึ่งจะรวมไว้ในใบสมัครหรือ COE
12. ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล แปลเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
13. กรณีผู้สมัครที่อายุต่ำว่า 18 ป จะต้องมีเอกสารยินยอมให้เดินทางต่างประเทศจากคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครอง
   13.1 เอกสารจากที่ว่าการอำเภอเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุการยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตาม
        กฏหมายที่ไม่ได้เดินทางด้วย หรือ
   13.2 บิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมายผู้ปกครองที่มิได้เดินทางพร้อมบุตรลงนามการยินยอมโดยใช้แบบฟอร์ม1229
       (ใบอนุญาตยินยอมให้บุตรผู้เยาว์เดินทาง)โดยลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานฑูต 
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต


 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการข้างต้นสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการ ทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย ในจังหวัดภูเก็ต
Tags : รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, ​รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย,  รับทำวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, ​รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับยื่นวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับทำวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับปรึกษาวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, ให้คำปรึกษาวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, แนะนำวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าทำงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่านักเรียนประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าคู่มั่นประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าแต่งงานประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าถาวรประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าติดตามประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าธุรกิจประเทศออสเตรเลีย, รับจัดเตรียมเอกสารขอวีซ่าดูงานประเทศออสเตรเลีย

0 ความคิดเห็น